Nomos Sp.z o.o.

Koszyk  

jest pusty

Obowiązek informacyjny RODO

 Szanowna Pani/Szanowny Panie,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Firma Nomos Sp z.o.o. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Firma Nomos Sp. z o.o z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 338/1 wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000219432.

 Kontakt do Administratora danych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail przesłanej na adres: warszawa@nomos.com.pl oraz pod numerem Tel. 22/114-32-68 ponadto, że:

1.    dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy sprzedaży naszych produktów oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym firma Nomos Sp. z o.o zawarła umowę;

2.   podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

  • zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – lub przez stronę trzecią umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  • wykonania umowy przez Administratora;
  • do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit c);

3.   przetwarzamy następujące dane osobowe: dane teleadresowe, dane rejestrowe, dane pracowników i zajmowane stanowiska;

 

4.   dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń bądź terminu wynikającego z zawartej umowy; oraz w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności  podatkowych i rachunkowych (6 lat)


5.  informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

6.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

7.   dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej oraz w  bezpiecznej infrastrukturze informatycznej firmy Nomos Sp. z o.na terenie Polski

8.   dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

9.   kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: warszawa@nomos.com.pl 

 

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów